Republic of Bulgaria ■ Ministry of Transport, Information Technology and Communications
Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници

ДЕЙНОСТ:ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ:

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

  НАРЕДБА № 34 за таксиметров превоз на пътници /ДВ, бр. 109/99 г./ - чл.6;

 2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

  Областни отдели "Контролна дейност – ДАИ" към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 3. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
  1. Правоимащи лица

   Изпитите за придобиване на Удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност се провеждат от председател и член на комисията. Председателят и членът на комисията са служители на съответния Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ".

  2. Необходими документи
   1. В Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ" се подава заявление за явяване на изпит, към което се прилагат следните документи:
    1. Документ за внесена такса за явяване на изпит за придобиване професионална компетентност.
    2. Документ за завършено основно образование.
  3. Вътрешен ход на административната услуга

   Реда за провеждане на изпитите за "Ръководител на таксиметрова дейност" е определен със заповед РД – 077/19.04. 2004 на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". За провеждане на изпитите Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ" изготвя месечен график. Графика се утвърждава от началника на Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ". Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответния отдел, най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца. Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен. За провеждане на изпитите  Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ"  предварително изготвя протокол. Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.

  4. Резултат от услугата

   При успешно издържан изпит се издава удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници.

  5. Такси
   1. За явяване на изпит за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност, съгласно чл. 85 от ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 25 лв.
   2. За издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност чл.87 от ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 4 лв.
 4. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ